Overview - Generation I - Generation II - Generation III - Generation IV - Generation V - Generation VI - Others

Ndex English Name Japanese Name Papercraft Download Image
252 Treecko キモリ V1, V2 252
253 Grovyle ジュプトル V1, V2 253
254 Sceptile ジュカイン Mega Sceptile 254
255 Torchic アチャモ V1, V2, V3 255
256 Combusken ワカシャモ V1, V2 256
257 Blaziken バシャーモ V1, V2, V3, Mega Blaziken V1, Mega Blaziken V2 257
258 Mudkip ミズゴロウ V1, V2 258
259 Marshtomp ヌマクロー 259
260 Swampert ラグラージ V1, V2 260
261 Poochyena ポチエナ V1, V2 261
262 Mightyena グラエナ V1 262
263 Zigzagoon ジグザグマ 263
264 Linoone マッスグマ V1 264
265 Wurmple ケムッソ 265
266 Silcoon カラサリス 266
267 Beautifly アゲハント V1 267
268 Cascoon マユルド 268
269 Dustox ドクケイル V1 269
270 Lotad ハスボー V1 270
271 Lombre ハスブレロ 271
272 Ludicolo ルンパッパ V1 272
273 Seedot タネボー V1, V2, V3 273
274 Nuzleaf コノハナ V1 274
275 Shiftry ダーテング V1 275
276 Taillow スバメ V1 276
277 Swellow オオスバメ V1, V2 277
278 Wingull キャモメ V1, V2, V3 278
279 Pelipper ペリッパー V1 279
280 Ralts ラルトス V1 280
281 Kirlia キルリア V1 281
282 Gardevoir サーナイト V1, V2, V3, Mega Gardevoir, Mega Gardevoir V2 282
283 Surskit アメタマ V1, V2 283
284 Masquerain アメモース V1, V2 284
285 Shroomish キノココ 285
286 Breloom キノガッサ V1, V2, V3 286
287 Slakoth ナメケロ V1 287
288 Vigoroth ヤルキモノ 288
289 Slaking ケッキング V1 289
290 Nincada ツチニン V1 290
291 Ninjask テッカニン 291
292 Shedinja ヌケニン 292
293 Whismur ゴニョニョ V1, V2 293
294 Loudred ドゴーム V1 294
295 Exploud バクオング V1, V2 295
296 Makuhita マクノシタ V1 296
297 Hariyama ハリテヤマ V1 297
298 Azurill ルリリ V1, V2 298
299 Nosepass ノズパス V1 299
300 Skitty エネコ V1 300
301 Delcatty エネコロロ V1 301
302 Sableye ヤミラミ V1, V2, V3, Mega Sableye 302
303 Mawile クチート V1, V2, V3 303
304 Aron ココドラ V1, V2 304
305 Lairon コドラ V1 305
306 Aggron ボスゴドラ V1, V2, Mega Aggron 306
307 Meditite アサナン 307
308 Medicham チャーレム V1 308
309 Electrike ラクライ V1 309
310 Manectric ライボルト V1Mega Manectric 310
311 Plusle プラスル 311
312 Minun マイナン V1 312
313 Volbeat バルビート 313
314 Illumise イルミーゼ 314
315 Roselia ロゼリア V1 315
316 Gulpin ゴクリン V1 316
317 Swalot マルノーム 317
318 Carvanha キバニア V1 318
319 Sharpedo サメハダー V1, V2 319
320 Wailmer ホエルコ V1 320
321 Wailord ホエルオー V1, V2 321
322 Numel ドンメル 322
323 Camerupt バクーダ 323
324 Torkoal コータス V1 324
325 Spoink バネブー 325
326 Grumpig ブーピッグ 326
327 Spinda パッチール V1 327
328 Trapinch ナックラー V1 328
329 Vibrava ビブラーバ V1 329
330 Flygon フライゴン V1, V2 330
331 Cacnea サボネア V1 331
332 Cacturne ノクタス V1 332
333 Swablu チルット V1 333
334 Altaria チルタリス V1 334
335 Zangoose ザングース V1 335
336 Seviper ハブネーク V1, V2 336
337 Lunatone ルナトーン V1 337
338 Solrock ソルロック V1 338
339 Barboach ドジョッチ V1 339
340 Whiscash ナマズン V1 340
341 Corphish ヘイガニ 341
342 Crawdaunt シザリガー V1 342
343 Baltoy ヤジロン 343
344 Claydol ネンドール V1 344
345 Lileep リリーラ V1, V2 345
346 Cradily ユレイドル V1, V2, V3 346
347 Anorith アノプス V1 347
348 Armaldo アーマルド V1 348
349 Feebas ヒンバス 349
350 Milotic ミロカロス V1 350
351 Castform ポワルン V1 351A
351 Castform ポワルン V1 351B
351 Castform ポワルン V1 351C
351 Castform ポワルン V1 351D
352 Kecleon カクレオン V1 352
353 Shuppet カゲボウズ V1 353
354 Banette ジュペッタ V1Mega Banette 354
355 Duskull ヨマワル V1, V2 355
356 Dusclops サマヨール V1, V2 356
357 Tropius トロピウス V1, V2 357
358 Chimecho チリーン V1 358
359 Absol アブソル V1, V2, V3Chibi Shiny AbsolChibi 359
360 Wynaut ソーナノ V1 360
361 Snorunt ユキワラシ V1 361
362 Glalie オニゴーリ V1, Mega Glalie 362
363 Spheal タマザラシ V1, V2 363
364 Sealeo トドグラー V1 364
365 Walrein トドゼルガ 365
366 Clamperl パールル 366
367 Huntail ハンテール 367
368 Gorebyss サクラビス 368
369 Relicanth ジーランス V1 369
370 Luvdisc ラブカス V1 370
371 Bagon タツベイ V1 371
372 Shelgon コモルー V1 372
373 Salamence ボーマンダ V1, V2, Mega Salamence 373
374 Beldum ダンバル V1, V2 374
375 Metang メタング V1 375
376 Metagross メタグロス V1, V2Mega Metagross 376
377 Regirock レジロック V1, V2 377
378 Regice レジアイス V1, V2, V3 378
379 Registeel レジスチル V1, V2 379
380 Latias ラティアス V1, V2, V3, Mega Latias 380
381 Latios ラティオス V1, V2, V3, Mega Latios 381
382 Kyogre カイオーガ V1, V2, Mini, CubePrimal Kyogre 382
383 Groudon グラードン V1, V2Primal Groudon, Cube 383
384 Rayquaza レックウザ V1, V2, Mega Rayquaza 384
385 Jirachi ジラーチ V1 385
386 Deoxys デオキシス Normal, Attack, Defense, Speed 386A

Overview - Generation I - Generation II - Generation III - Generation IV - Generation V - Generation VI - Others

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY