Overview - Generation I - Generation II - Generation III - Generation IV - Generation V - Generation VI - Others

Ndex English Name Japanese Name Papercraft Download Image
001 Bulbasaur フシギダネ V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7Mini 001
002 Ivysaur フシギソウ V1, V2, V3, Mini 002
003 Venusaur フシギバナ V1, V2, V3, V4, Mini, Mega Venusaur 003
004 Charmander ヒトカゲ V1, V2, V3 (Simple), Mini 004
005 Charmeleon リザード V1, V2, V3, Mini 005
006 Charizard リザードン V1, V2, V3, V4, V5, V6, Cosplay, MiniMini V2, Chibi, Bust Wall HangingMega Charizard XMega Charizard X V2, Mega Charizard X V3Mega Charizard Y, Mega Charizard Y V2 006
007 Squirtle ゼニガメ V1, V2, V3, V4, V5, Mini 007
008 Wartortle カメール V1, Mini 008
009 Blastoise カメックス V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7, Mini, Mega Blastoise 009
010 Caterpie キャタピー V1, V2 010
011 Metapod トランセル V1, V2, Chibi 011
012 Butterfree バタフリー V1, V2 012
013 Weedle ビードル V1 013
014 Kakuna コクーン V1 014
015 Beedrill スピアー V1, V2, Mega Beedrill, Mega Beedrill V2 015
016 Pidgey ポッポ V1 016
017 Pidgeotto ピジョン V1, Mega Pidgeot 017
018 Pidgeot ピジョット V1 018
019 Rattata コラッタ V1, V2 019
020 Raticate ラッタ V1, V2 020
021 Spearow オニスズメ V1 021
022 Fearow オニドリル V1 022
023 Ekans アーボ V1 023
024 Arbok アーボック V1, V2, V3 024
025 Pikachu ピカチュウ V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8, V9, V10, V11, Mini V1, Mini V2, Mini V3, Cube, Cosplay Doll, Origami 025
026 Raichu ライチュウ V1, V2, V3, V4, V5, V6, Cube, Mini 026
027 Sandshrew サンド V1Alolan Sandshrew 027
028 Sandslash サンドパン V1 028
029 Nidoran♀ ニドラン♀ V1, V2 029
030 Nidorina ニドリーナ V1, V2 030
031 Nidoqueen ニドクイン V1, V2 031
032 Nidoran♂ ニドラン♂ V1, V2 032
033 Nidorino ニドリーノ V1, V2 033
034 Nidoking ニドキング V1, V2 034
035 Clefairy ピッピ V1, V2, V3 035
036 Clefable ピクシー V1, V2 036
037 Vulpix ロコン V1, V2Alolan Vulpix 037
038 Ninetales キュウコン V1 038
039 Jigglypuff プリン V1, Cube 039
040 Wigglytuff プクリン V1, Cube 040
041 Zubat ズバット V1, Mini 041
042 Golbat ゴルバット V1 042
043 Oddish ナゾノクサ V1, Mini 043
044 Gloom クサイハナ 044
045 Vileplume ラフレシア V1, V2 045
046 Paras パラス V1, V2 046
047 Parasect パラセクト V1 047
048 Venonat コンパン V1 048
049 Venomoth モルフォン V1 049
050 Diglett ディグダ V1, Mini 050
051 Dugtrio ダグトリオ V1 051
052 Meowth ニャース V1, V2, V3, V4Cube, 052
053 Persian ペルシアン V1, V2, Alolan PersianCube 053
054 Psyduck コダック V1 054
055 Golduck ゴルダック V1, V2 055
056 Mankey マンキー V1 056
057 Primeape オコリザル V1, V2 057
058 Growlithe ガーディ V1 058
059 Arcanine ウインディ V1, V2 059
060 Poliwag ニョロモ V1, Cube 060
061 Poliwhirl ニョロゾ V1, V2, Cube 061
062 Poliwrath ニョロボ V1, V2, Cube 062
063 Abra ケーシィ V1 063
064 Kadabra ユンゲラー V1 064
065 Alakazam フーディン V1, V2 065
066 Machop ワンリキー V1 066
067 Machoke ゴーリキー V1, V2 067
068 Machamp カイリキー V1, V2 068
069 Bellsprout マダツボミ V1 069
070 Weepinbell ウツドン V1, V2 070
071 Victreebel ウツボット V1, V2 071
072 Tentacool メノクラゲ V1 072
073 Tentacruel ドククラゲ V1, V2 073
074 Geodude イシツブテ V1, Cube 074
075 Graveler ゴローン V1, Cube 075
076 Golem ゴローニャ V1, V2, V3Cube 076
077 Ponyta ポニータ V1, V2, Chibi 077
078 Rapidash ギャロップ V1 078
079 Slowpoke ヤドン V1 079
080 Slowbro ヤドラン V1, V2, Mega Slowbro 080
081 Magnemite コイル V1, V2 081
082 Magneton レアコイル V1, V2 082
083 Farfetch'd カモネギ V1, V2 083
084 Doduo ドードー V1, V2 084
085 Dodrio ドードリオ V1, V2 085
086 Seel パウワウ V1, V2 086
087 Dewgong ジュゴン V1 087
088 Grimer ベトベター V1 088
089 Muk ベトベトン V1, V2 089
090 Shellder シェルダー V1, V2 090
091 Cloyster パルシェン V1, V2 091
092 Gastly ゴース V1 092
093 Haunter ゴースト V1, V2 093
094 Gengar ゲンガー V1, V2, V3, Mini, Mega Gengar, Mega Gengar V2 094
095 Onix イワーク V1 095
096 Drowzee スリープ V1 096
097 Hypno スリーパー V1, V2 097
098 Krabby クラブ V1 098
099 Kingler キングラー V1, V2 099
100 Voltorb ビリリダマ V1, V2, V3, Cube 100
101 Electrode マルマイン V1, V2, V3, Cube 101
102 Exeggcute タマタマ V1 102
103 Exeggutor ナッシー V1 103
104 Cubone カラカラ V1, V2 104
105 Marowak ガラガラ V1, V2Alolan Marowak 105
106 Hitmonlee サワムラー V1 106
107 Hitmonchan エビワラー V1 107
108 Lickitung ベロリンガ V1, V2 108
109 Koffing ドガース V1, V2, Mini 109
110 Weezing マタドガス V1, V2, V3 110
111 Rhyhorn サイホーン V1 111
112 Rhydon サイドン V1, V2Rhydon Doll 112
113 Chansey ラッキー V1 113
114 Tangela モンジャラ 114
115 Kangaskhan ガルーラ V1Mega KangaskhanMega Kangaskhan V2 115
116 Horsea タッツー V1, V2 116
117 Seadra シードラ V1 117
118 Goldeen トサキント V1 118
119 Seaking アズマオウ V1 119
120 Staryu ヒトデマン V1, V2, Chibi 120
121 Starmie スターミー V1, V2, V3 121
122 Mr. Mime バリヤード 122
123 Scyther ストライク V1, V2 123
124 Jynx ルージュラ V1 124
125 Electabuzz エレブー V1, V2 125
126 Magmar ブーバー V1 126
127 Pinsir カイロス V1 127
128 Tauros ケンタロス V1 128
129 Magikarp コイキング V1, Mini 129
130 Gyarados ギャラドス V1, V2, Mega GyaradosPixel 130
131 Lapras ラプラス V1, V2, V3, V4 131
132 Ditto メタモン V1, V2 132
133 Eevee イーブイ V1, V2, V3, V4, V5, V6Mini, Mini V2, Cube 133
134 Vaporeon シャワーズ V1, V2, V3, V4, Cube, MiniMini V2 134
135 Jolteon サンダース V1, V2, V3, V4, ChibiMini, Cube 135
136 Flareon ブースター V1, V2, V3Mini, Chibi, Cube 136
137 Porygon ポリゴン V1, V2, V3 137
138 Omanyte オムナイト V1 138
139 Omastar オムスター V1 139
140 Kabuto カブト V1, V2 140
141 Kabutops カブトプス V1, V2, V3 141
142 Aerodactyl プテラ V1, V2, V3, V4Mega Aerodactyl 142
143 Snorlax カビゴン V1, V2, V3 143
144 Articuno フリーザー V1, V2 144
145 Zapdos サンダー V1, V2, V3, V4 145
146 Moltres ファイヤー V1, V2 146
147 Dratini ミニリュウ V1, V2, Chibi, Cube 1, Cube 2 147
148 Dragonair ハクリュー V1, V2, Cube 148
149 Dragonite カイリュー V1, V2, V3Cube 149
150 Mewtwo ミュウツー V1, V2, V3, V4, Armored Mewtwo 150
151 Mew ミュウ V1, V2, V3 151

Overview - Generation I - Generation II - Generation III - Generation IV - Generation V - Generation VI - Others

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY